پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:32

Flowcem R921

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت دیرگیری

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:31

Flowcem R911

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت زودگیری

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:30

Flowcem R900

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با حفظ کارایی

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:30

Flowcem R721

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با حفظ کارایی (دیرگیر)

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:29

Flowcem R711

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت زودگیری

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:28

Flowcem R700

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات نرمال

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن